A- A A+

Informacje Ogólne

„Fundacja na rzecz regeneracji komórek nerwowych REGENERV“, zwana dalej Fundacją została ustanowiona przez Fundatora, aktem notarialnym w 2013 r.
Fundacja posiada osobowość prawną. Siedzibą Fundacji jest miasto Olsztyn.
Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym dla właściwej realizacji celów może prowadzić działalność także poza jej granicami.
Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, delegatury i inne jednostki organizacyjne.
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.


Celami Fundacji są:

 • rozpowszechnianie i propagowanie wiedzy o komórkach macierzystych i możliwościach ich stosowania w leczeniu chorób układu nerwowego i kręgosłupa
 • rozpowszechnianie wiedzy o właściwościach komórek macierzystych oraz ich wykorzystaniu w medycynie klinicznej,
 • wspieranie rozwoju działalności służącej ratowaniu życia i zdrowia z wykorzystaniem komórek macierzystych w leczeniu chorób układu nerwowego i kręgosłupa
 • wspieranie prac badawczych związanych z wiedzą o terapeutycznym zastosowaniu komórek macierzystych w leczeniu chorób układu nerwowego i kręgosłupa
 • organizowanie konferencji naukowych związanych z wiedzą o terapeutycznym zastosowaniu komórek macierzystych
 • pomoc chorym na choroby układu nerwowego i kręgosłupa przygotowywanym do leczenia komórkami macierzystymi, w trakcie takiego leczenia jak i po zastosowaniu leczenia;

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • wspieranie działalności innych osób prawnych, prowadzących działalność zbieżną z jej celami;
 • organizowanie konferencji naukowych związanych z wiedzą o terapeutycznym zastosowaniu komórek macierzystych;
 • prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych,
 • promowanie działalności innych osób prawnych i fizycznych, prowadzących działalność zbieżną z jej celami w kraju i za granicą;
 • organizowanie i udział w konferencjach, debatach i innych formach aktywności promujących działalności innych osób prawnych i fizycznych, prowadzących działalność zbieżną z jej celami;
 • propagowanie rozwoju powszechnej edukacji na temat stosowania komórek macierzystych w terapiach klinicznych;
 • prowadzenie badań naukowych;
 • prowadzenie szkoleń;
 • pomoc lekarzom i pracownikom naukowym w zdobywaniu wiedzy i umiejętności w zakresie badań i nad komórkami macierzystymi, a także leczeniem chorób układu nerwowego i kręgosłupa;
 • prowadzenie laboratorium badań nad komórkami macierzystymi;
 • prowadzenie ośrodka opieki i pomocy chorym przygotowywanym do leczenia komórkami macierzystymi, w trakcie takiego leczenia jak i po zastosowaniu leczenia.

 

Dochody Fundacji mogą pochodzić w szczególności z:

 • dochodów z majątku Fundacji ,
 • dotacji i subwencji otrzymywanych na podstawie właściwych przepisów prawa,
 • środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
 • darowizn, spadków, dotacji i zapisów,
 • dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 • dochodów z działalności gospodarczej Fundacji.

Dochody Fundacji są przeznaczone wyłącznie na realizację celów statutowych zgodnie z ustalonym programem działania Fundacji.
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swym majątkiem.
Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.
Właściwym organem nadzoru jest Minister ds. Zdrowia.