A- A A+

Dostawa sprzętu komputerowego

W związku z realizacją projektu „Budowa laboratorium medycyny regeneracyjnej" dofinansowanego w ramach Osi I Przedsiębiorczość 1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, 1.1.3 Inne inwestycje infrastrukturalne tworzące powiązania kooperacyjne pomiędzy jednostkami naukowymi i badawczo-rowzojowymi a przedsiębiorstwami prosimy o złożenie oferty na dostawę sprzętu komputerowego  zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym.

Oferta wraz z załącznikami do pobrania.