A- A A+

Wsparcie i darczyńcy

"Informacja o darowiznach otrzymanych przez Fundację na rzecz Regeneracji Komórek Nerwowych w 2017 r.

- darowizny od osób prawnych = 58.000,00 zł
- darowizny od osób fizycznych = 2.550,00 zł

"Informacja o darowiznach otrzymanych przez Fundację na rzecz Regeneracji Komórek Nerwowych w 2016 r.

Łączna kwota otrzymanych w 2016 r. darowizn wyniosła 90.050,00 zł., w tym:
- darowizny od osób prawnych = 50.000,00 zł
- darowizny od osób fizycznych = 40.050,00 zł

Otrzymane darowizny zostały w całości przeznaczone na realizację celów statutowych Fundacji."


"Informacja o darowiznach otrzymanych przez Fundację na rzecz Regeneracji Komórek Nerwowych w 2015 r.

Działając w drodze wykonania obowiązku wskazanego w art. 18 ust. 1e pkt. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób
prawnych (t. jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 851 ze zmn.), podajemy do publicznej wiadomości, że łączna wartość otrzymanych w 2015 r. darowizn
wyniosła 49.150,00 zł. (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych), w tym:

- darowizny od osób fizycznych = 49.150,00 zł.

- darowizny od osób prawnych =       0,00 zł.

Otrzymane darowizny zostały w całości przeznaczone na realizację celów statutowych Fundacji."

 

"Informacja o darowiznach otrzymanych przez Fundację na rzecz Regeneracji Komórek Nerwowych w 2014 r.

Działając w drodze wykonania obowiązku wskazanego w art. 18 ust. 1e pkt. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 851 ze zmn.), podajemy do publicznej wiadomości, że łączna wartość otrzymanych w 2014 r. darowizn wyniosła 24.560,00 zł. (słownie: dwadzieścia cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt złotych), w tym:

- darowizny od osób fizycznych = 20.460,00 zł.

- darowizny od osób prawnych =  4.100,00 zł.

Otrzymane darowizny zostały w całości przeznaczone na realizację celów statutowych Fundacji."

 

Informacja o darowiznach otrzymanych przez Fundację na rzecz regeneracji komórek nerwowych w roku 2013 r.

Działając w drodze wykonania obowiązku wskazanego w art. 18 ust. 1e ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. jedn. Dz. U. z 2011 r., Nr 74, poz. 397 ze zmn.),  podajemy do publicznej wiadomości, że ogólna kwota otrzymanych w 2013 r. darowizn wyniosła 1.000.000 zł. (słownie: jeden milion złotych), w tym:

- darowizny od osób fizycznych = 1.000.000 zł.

- darowizny od osób prawnych =  0,00 zł.

Uzyskany z w/w tytułu dochód został w całości przeznaczony na realizację zadań statutowych Fundacji.

 

Sfera działań Fundacji na rzecz Regeneracji Komórek Nerwowych z siedzibą w Olsztynie obejmuje zadania w zakresie określonym w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873) tj. ochrona i promocja zdrowia, nauka i oświata.

Oznacza to, że osoby fizyczne jak i osoby prawne przekazując darowiznę na rachunek bankowy Fundacji mogą skorzystać z możliwości odliczenia dokonanej darowizny od podatku dochodowego.

  1. Osoby fizyczne zgodnie z art.26 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) mogą odliczyć od podstawy opodatkowania PIT darowizny w kwocie nie przekraczającej 6 % dochodu uzyskiwanego w danym roku.
  2. Osoby prawne zgodnie z art. 18 ust 1 pkt 1 i 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 21, poz. 86 z późn. zm.) mogą odliczyć od podatku, darowizny w kwocie nieprzekraczającej 10 % dochodu uzyskanego w danym roku podatkowym.

Darowizna może mieć postać pieniężną jak i rzeczową (rzeczy/usługi).
W przypadku darowizny pieniężnej, aby darczyńca mógł ją odpisać od dochodu musi być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy. Jeżeli zaś chodzi o darowizny rzeczowe muszą być one udokumentowane dowodem, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę (imię, nazwisko, nazwa) oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.
Darczyńca będący osobą prawną, który przekazał darowiznę o wartości jednorazowej powyżej 15.000 zł albo wartość wszystkich dokonanych przez niego darowizn w ciągu danego roku przekracza 35.000 zł zobowiązany jest złożyć do Urzędu Skarbowego deklarację CIT –D. Natomiast osoba fizyczna zobowiązana jest wypełnić prócz zeznania rocznego PIT informację PIT-O.